Ihmisen päätöksentekokyky on puutteellinen

Hyvälle päätöksenteolle voidaan löytää muutamia tunnusmerkkejä, jotka soveltuvat kaikenlaisten ja -suuruisten päätösten tekemiseen. Yksi tärkeimpiä on objektiivinen lähestyminen päätettävää asiaa kohtaan.

Päätöksenteon piilovaikuttajat

Ihmistä päätöksentekijänä on tutkittu viime vuosikymmeninä paljon. Tulokset ovat hyvin yhdenmukaisia – ihminen on surkea päätöksentekijä, valitettavasti. Näistä puutteista muutama esimerkki.

Ihminen toimii osin tiedostamattomien vaikuttimien ohjauksessa, sinäkin. Esimerkkinä näistä tiedostamattomista vaikuttimista on ankkuroituminen. Kaikki referenssitieto ohjaa päätöksiä, silloinkin kun ihminen tietoisesti haluaa vastustaa ankkuritiedon vaikutusta. Tästä esimerkkinä on kiinteistönvälittäjillä tehdyt kokeet. Joukolle kiinteistövälittäjiä annettiin tehtäväksi määrittää arvo tietylle kiinteistölle. Osalle kiinteistönvälittäjistä kerrottiin pyyntihinta, osalle ei. Kerrottu hinta ohjasi kiinteistönvälittäjien arviota lähes 40 %.

Ihminen uskoo lineaarisuuteen. Meihin on sisäänrakennettu interpolointikone ja oletamme kaikkien asioiden jatkuvan lineaarisesti. Tämän takia epäjatkuvuuskohdat hämmästyttävät meitä aina yhtä paljon – huolimatta siitä, että tiedämme epäjatkuvuuskohtia tulevan.

Ihminen hahmottaa maailmaa tarinoiden kautta. Sen takia kaikki kommunikointi tarinoiden muodossa on tehokasta, olemme virittyneet kuuntelemaan tarinoita. Ja tarina hallitseekin ajatteluamme. Kun olemme tarinan omaksuneet, se poissulkee muun päätöksenteon tueksi tarjolla olevan tietoaineiston. Ihmisen kyky hallita dataa on myöskin hyvin rajattu eikä ihminen pysty seulomaan korrelaatioita eri tekijöiden välillä.

Päätöksenteon parantajat

Vaikka inhimillisellä päätöksentekemiskyvyllä on suuret rajoitteet, joita aiemmin kuvasin, niin toki ihminen voi parantaa kykyään tehdä päätöksiä. Tämä edellyttää oman päätöksentekokykynsä puutteellisuuden tiedostamista. Mahdollisimman objektiivista päätöksentekoa voi harjoitella. Inhimilliselle päätöksenteolle voidaan rakentaa myös tukea. Lisäämällä päätösprosessiin erilaisia tarkastuspisteitä, lentokoneen lähtötarkastuksen tyyliin, voidaan vakioida käyttäytymistä. Yksi malli on rakentaa päätöspuu, jossa on pakko käydä läpi systemaattisesti erilaisia kyseisen päätöksen osalta tärkeitä tekijöitä. Päätösten laadun, yhdenmukaisuuden sekä prosessitehokkuuden kannalta parasta on kuitenkin päätöksentekoprosessin automatisointi. Liiketoimintaprosesseissa kone (tai palvelu) tekee parempia päätöksiä kustannustehokkaammin, aina toki ihmisen asettamien parametrien mukaan.

Luettavaa aihealueesta
Daniel Kahneman: ”Thinking, Fast and Slow”
Nassim Nicholas Taleb: ”The Black Swan”